Chrzest

Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest CHRZEST ŚWIĘTY, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga.

Nazywamy go:

- darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;

- łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;

- chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;

- namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);

- oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;

- szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;

- obmyciem – ponieważ oczyszcza;

- pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga

(św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

Zasady udzielania sakramentu Chrztu świętego:

1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w niedzielę (z ważnych i słusznych przyczyn, może być udzielony w inny dzień).

2. Dziecko do chrztu św. mają obowiązek zapisać tylko rodzice lub jeden z rodziców (nigdy zaś babcia, albo ktoś z rodziny).

3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu w naszej parafii, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.

4. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

przynieść akt urodzenia dziecka z USC;

podać datę ślubu kościelnego rodziców;

podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);

podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).

5. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).

6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.

7. Rodzice chrzestni spoza parafii winni przedłożyć wcześniej zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami (np. nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych!)

8. Przychodząc na Mszę św. chrzcielną należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

9. Imię nadawane dziecku powinno być imieniem świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga.