Ministranci

KIM JEST MINISTRANT?

MINISTRANT – to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo ministrant pochodzi z języka łacińskiego ministrare i oznacza służyć, pomagać. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

KARTA ZASAD KANDYDATA (ASPIRANTA):

1.     Nigdy nie opuszczę porannej i wieczornej modlitwy.

2.      Zawsze zachowam się pobożnie i ze skupieniem w Domu Boga.

3.      Będę posłuszny wobec rodziców i przełożonych.

4.      Będę sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków, zwłaszcza w szkole.

5.      Będę dbał o czystość swojej duszy, zwłaszcza będę unikał nieskromnej rozmowy, gazety, zabawy czy filmu.

6.      Będę żył w zgodzie z bliźnimi i będę unikał kłótni i sprzeczek.

7.      Będę miłował prawdę i dlatego nie splamię swoich ust kłamstwem.

8.      Będę wzorem dobroci wobec innych, będę wszystkim pomagał i brzydził się samolubstwem.

9.      Będę pełen radości życia i będę promieniował prawdziwą radością w swoim otoczeniu.

10.   Będę gorliwym apostołem i będę rozmawiał z innymi o Bogu i sprawach religijnych.

KARTA ZASAD MINISTRANTA:

1.     Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2.      Ministrant służy Chrystusowi w braciach.

3.      Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

4.      Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.

5.      Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.

6.      Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

7.      Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8.      Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9.      Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10.   Ministrant podobnie jak kapłan, stara się być niejako „drugim Chrystusem”.